Thub’ini Mäst’oho

Ra noya rá meti to’o bí mafi’ä /  La palabra es de quien la manifiesta

Ra noya rá meti to’o bí mafi’ä / La palabra es de quien la manifiesta

Por Thub’ini Mäst’oho Poesía Hñähñu.     THOKI   Di ‘bui thi ra ximhai… Di ‘bui mbo ra ximhai… Di ‘yo thi go gek’e… Di ‘yo mbo go gek’e… Dra n’a ra nani… Foke n’e thoki, n’e dra nani ha ra otho… Honse xi ra mahyoni ga ñ’eni… ga hoki… Ra ndumui dí hogi… ra ndumui xaxi ra mfädi… Ra… Leer más