Lengua Zapoteca

Natalia ti guie’/ Natalia una flor

Poesía Zapoteca Natalia ti guie’ Ziza guadxi ne ca’ru’ guiazi gueela’ ti bandaga quí ná guibidxi xcupa. Natalia ti bidxí ruxidxixexhe ladxido’. Natalia biaani rusichuundu’ ladi bidxaa re’nisa guiigu’ ma qui gapa bacaanda’. Ne runibi dxandxa ru’ guidxi layu sicasi ti xu zubandi. Natalia una flor De auroras que pasea...

Xcuént Juán Ngonip / Juan borracho

Cuento zapoteco Xcuént Juán Ngonip Tu xáa namé, Juán lë xáa; âan íip xtéjty nip ló xáa. Lëë xáa nîxsye kex laañee sob lídzy réy xsyúdzy xáa. Âan lëë réy chap xiñtsyaap, xláady réy kchóo me, tugak nsuugw-yu réy me axte kik yu-klaa. Lëë Mëëd go xoobsye chu ventán tsiñee...

Guie’ di’ba’ / Flor bordada

Poesía Zapoteca Gunaa ique bidxadxa ni guxhii guie’ ni gundaate guiigu’ Gunaa ladxido’ xigaba ni gu’na’ gueela ni guchiá yuba beeu Gunaa ñee yu ni gue nisaguie ni guibidxia xu Gunaa guie’ zaca nga jñiaa Mujer cabeza de pichancha que riega flores que vacía ríos Mujer corazón de colador que ...

Ni bido’ ni nisadxu’ni / Ni santo ni mezcal

Poesía Zapoteca Ni bido’ ni nisadxu’ni Gasti bido’ gulaa ladxidua’ nisa duxhu guiruba lú tuxa gacaladxi guicaa la’dxi’ runi naa. Ni santo ni mezcal No hay  dios que salve mi corazón aguardiente que se le rocíe a quien quiera sollozar por mí.

Dxi guxana cabe naa / Cuando me parieron

Literatura Zapoteca (Zapoteco del Istmo) Dxi guxana cabe naa  Dxi guxana jñiaa naa guca xu, beeda ti bi yooxho biabaca nisagie, ne gunesadxacha  ti xudxi lu xabagueela’. Neca zaca nadxiierua’ jñiaa.   Cuando me parieron Cuando mi madre me parió se hizo un temblor, luego un ventarrón seguido de lluvia,...

Guirnalda bajo el pochote

(Cuento zapoteco) Bizulua’ bitopa ná’ya guixi, nda ra riapa bidxichi, lari gui’chi’ né guendaro , rí die’chaui’, ra qué ma binite banda bieque bigueta bine laca ngueca, gutopaná’ya ni gusa’bi xtobi. Malasi beda naa gucuaya bine la’pa’ ne guixi ne ca nda rusiga´de gidxilayu laanu, zaqué biale guie’ xti riga...

Huaga qui gapa xhiaa / El ratón no tiene alas

Cuento zapoteco HUAGA QUI GAPA XHIAA Pa ñanda ñabibe gidxi layu, pañanda ñe’be guidubi guiigu’, ná xa bidxi’ yooxho, nin ñe’be guiigu’ xti guidubi naca guidxi layu di, laaba bia’ca nga laabe. Bigueta guni’ Zaca rabi bidxi’  huaga huiini, riza ruxoñe xtubi guria guiigu’ neca siado’guie’ru neca ma zi yazi...

Bi’cu’ beñe / Perro enlodado

(Cuento zapoteco) Bi’cu’ beñe Ritube ndani beñe, nda nda laade, rutube yua’ xa’na’, ra ma cuee ca biichi xtine’, rixube dutua ná’ya ne ca xcore’, rutube dutua beñe guidube’, ca ladeñee ne xquie’, guibude’ ne zi xubedutua dera ma gaca casi bicunisa, chuchi chuchi ne naya’ni’. Raqué ma guyube ti...